Magnetostymulacja w rehabilitacji po udarze mózgu

Wsparcie dla organizmu w powrocie
do zdrowia po udarze mózgu

Terapia impulsowym polem magnetycznym - magnetostymulacja - wspomaga zasadnicze leczenie usprawniające pacjentów po udarze mózgu. Zmniejsza skutki ograniczeń spowodowanych udarem oraz przyspiesza powrót do zdrowia. Poprzez pozytywny wpływ na stan funkcjonalny i napięcie mięśni jest wykorzystywana w leczeniu spastyczności.

Pozytywne efekty opatentowanej technologii Viofor w rehabilitacji osób po udarze są m.in. wynikiem efektu bioelektrycznego, powodującego normalizację potencjału błon komórkowych. Podczas zabiegu magnetostymulacji wytwarzane są siły elektromagnetyczne, które wpływają na ładunki elektryczne wewnątrz komórek. Prowadzi to nie tylko do zmian w potencjale błon komórkowych, ale także do poprawy ich przepuszczalności. Ma to istotny wpływ na metabolizm komórki i powoduje na lepsze przekazywania informacji w układzie nerwowym (poprawia przewodnictwo nerwowe oraz modulację aktywności neuronów). Dodatkowo magnetostymulacja Viofor wpływa na wzrost wydzielania endogennych opiatów beta– endorfin, które wywołują w obwodowym układzie nerwowym efekt przeciwbólowy.

Udokumentowane na przestrzeni 25 lat działanie terapii Viofor w schorzeniach neurologicznych zapewnia szerokie i skuteczne zastosowanie w rehabilitacji po udarze mózgu. Magnetostymulacja pomaga przywrócić sprawność niedowładnych kończyn, przyspiesza powrót funkcji psycho-motorycznych i poprawę czucia. Zmniejsza parestezję i polepsza jakość snu. Badania wykazały, że zabiegi impulsowym polem magnetycznym zastosowane we wczesnej rehabilitacji u pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym znacząco poprawiły funkcje poznawcze w porównaniu z grupą pacjentów, którzy uczestniczyli wyłącznie w standardowym programie rehabilitacji, co potwierdziły badania neurologiczne oraz testy (MMSE, FAB, BDS i inne).

W pracach klinicznych z użyciem Viofor u osób po przebytym udarze mózgu zaobserwowano poprawę funkcji ruchowej i zmniejszenie deficytu poznawczego. Rehabilitacja pacjentów z wykorzystaniem magnetostymulacji Viofor oraz farmakoterapii znacząco poprawia sprawność motoryczną, zmniejsza spastyczność i poprawia funkcje poznawcze.

Hyriawec M.W., Pułyk A.R.: Poprawa funkcji motorycznych po udarze niedokrwiennym mózgu z zaburzeniami funkcji poznawczych. Wiadomości Lekarskie Tom LXVIII, 2015, Nr 3 cz. II; 435.
Magnetostymulacja w rehabilitacji po udarze mózgu

Terapia impulsowym polem magnetycznym Viofor w rehabilitacji po udarze mózgu

Działanie antyspastyczne

Działanie antyspastyczne zmiennych pól magnetycznych udowodniono w badaniach klinicznych. Wykazano, że terapia impulsowym polem magnetycznym Viofor ma pozytywny wpływ na funkcję i napięcie mięśni. Zaobserwowano znaczące obniżenie napięcia mięśniowego i spastyczności, zwiększenie siły mięśniowej i poprawę chodu.

*Na oddziale rehabilitacji w Hrubieszowie poddano leczeniu impulsowym polem magnetycznym ogółem 318 pacjentów, z których 53 to osoby po udarze mózgu. Przeprowadzono analizę skuteczności magnetostymulacji w procesie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Badania wykazały, że niezależnie od przyczyny udaru, czasu, jaki upłynął od momentu wystąpienia choroby, oraz ewentualnych współistniejących schorzeń, uzyskano znaczącą poprawę u 52,8% uczestników i umiarkowaną poprawę u 37,8% pacjentów. Te pozytywne efekty rehabilitacji objęły zarówno poprawę funkcjonalności pacjentów, jak i zmniejszenie spastyczności mięśniowej.

**Efektywność zabiegów Viofor JPS potwierdza również ocena skuteczności dokonana na podstawie analizowanych ankiet. W grupie „porażenie i niedowłady oraz stany po udarach”  (219 ankiet), tylko 8% ankietowanych nie uzyskało poprawy. Pozostali odnotowali „ustąpienie dolegliwości – 2%”, „znaczną poprawę – 47%” lub „poprawę – 43%”.

Na korzystne efekty w rehabilitacji chorych po uderzę wpływa:

Poprawa przewodnictwa neuronalnego – poprawa przewodnictwa neuronalnego następuję poprzez pobudzenie przewodnictwa w aksonach, przejawiającego się zmianami dystrybucji potencjału błonowego wzdłuż aksonu i zwiększeniu obszaru pobudzonych tkanek pod wpływem ekspozycji pola magnetycznego.

Działanie regeneracyjne – stymulacja, odżywienia komórek oraz regulacja procesów międzykomórkowych prowadzą do regeneracji tkanek.

Działanie przeciwbólowe – wzrost wydzielania endogennych opiatów beta– endorfin – stanowi jeden z mechanizmów działania analgetycznego. Działanie przeciwbólowe utrzymuje się po ustaniu ekspozycji na pole magnetyczne i może utrzymywać się przez kilka miesięcy po zakończeniu aktywnego leczenia.

Działanie relaksacyjne – impulsowe pole magnetyczne o parametrach magnetostymulacji korzystnie modyfikuje czynność bioelektryczną mózgu, podwyższa stopień koncentracji uwagi i sprzyja relaksacji.

*Kapłun E., Kapłun D., Majcher P., Fatyga M.: Ocena przydatności magnetostymulacji z użyciem aparatu Viofor JPS w usprawnianiu chorych po udarze mózgu. Post. Rehab. 2004, 18, 61.

**SIeroń A., Sieroń-Stołtny K., Biniszkiewicz T., Stanek A., Stołtny T., Biniszkiewicz K.: Analiza skuteczności terapeutycznej systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 1-8.

 

Publikacje medyczne

“Uzyskane wyniki wskazują w obu zastosowanych skalach na istotny dobroczynny wpływ pól magnetycznych u pacjentów…, w obserwacji po 12 miesiącach od wystąpienia udaru.”
Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Zastosowanie pola magnetycznego w rehabilitacji chorych po udarze mózgu. Fizjoterapia. 1998, 6 (3), 6-8.
“Stosowanie pól magnetycznych u chorych z niedowładem ruchowym i zaburzeniem poznawczym po udarze niedokrwiennym mózgu sprzyja poprawie funkcji ruchowej i zmniejszeniu deficytu poznawczego.”
Hyriawec M.W., Pułyk A.R.: Poprawa funkcji motorycznych po udarze niedokrwiennym mózgu z zaburzeniami funkcji poznawczych. Wiadomości Lekarskie Tom LXVIII, 2015, Nr 3 cz. II; 435.
“Magnetostymulacja Viofor jest elementem wspomagającym zasadnicze leczenie usprawniające pacjentów po udarze.”
Kapłun E., Kapłun D., Majcher P., Fatyga M.: Ocena przydatności magnetostymulacji z użyciem aparatu Viofor JPS w usprawnianiu chorych po udarze mózgu. Post. Rehab. 2004, 18, 61.
“Zauważono, że po magnetostymulacji Viofor następuje u badanych wzrost obiektywnie mierzalnego stanu relaksacji organizmu, wyrażonego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego.”
Pecyna M.B., Murawski P.: Stan relaksacji organizmu ludzkiego w badaniach magnetoencefalograficznych. Zdrowie Publ. 2000, 60, 273-278.
"W wyniku przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych zaobserwowano wśród badanych osób poprawę siły mięśniowej, kontroli zwieraczy, zmniejszenie ogólnej męczliwości i zaburzeń równowagi."
Fibiger W., Starowicz A., Wilk M.: Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych z SM. Fizjoterapia Polska 2010, 3(4), 10, 202-210.
"Terapia polem magnetycznym nie tylko poprawia wykonywanie czynności motoryczne (hipomimia, drżenie zamiarowe, apraksja), ale również wpływa korzystnie na nastrój, sen, funkcje poznawcze oraz czynność układu autonominczego."
Pasek J., Opara J., Pasek T., Kwiatek S., Sieroń A.: Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia. Aktualn. Neurol. 2010,10 (2), 94-99.
"W badaniu z użyciem magnetostymulacji Viofor analiza uzyskanych danych wykazała obniżenie napięcia mięśniowego u 127 dzieci (92,%7), wzrost siły mięśniowej u 155 pacjentów (83.9%), a u 15 dzieci nie odnotowano wpływu na siłę mięśniową, ale zarejestrowano obniżenie napięcia mięśniowego i zwiększeniu zakresu ruchów biernych w stawach skokowych."
Szatałow W. G.,. Pereponowa E. K,. Dubowcewa I. W. Jakubowski, S. A : „Magnetoterapia słabym zmiennym polem magnetycznym u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym z użyciem aparatu Viofor JPS”
„Zastosowanie terapii polem magnetycznym w leczeniu mężczyzn z idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych spowodowało istotny statystycznie wzrost stężenia β-endorfin w osoczu, co skutkowało statystycznie istotnym efektem przeciwbólowym z towarzyszącym zmniejszeniem zapotrzebowania na leki przeciwbólowe.”
na leki przeciwbólowe.”
Koczy B., Stołtny T., Pasek J., Lesiakowska-Pawliczek M., Czech Sz., Ostałowska A., Kasperczyk S., Białkowska M., Cieślar G.: Evaluation of β-endorphin concentration, mood, and pain intensity in men with idiopatic hip osteoarthritis treated with variable magnetic field. Medicine 2019, 98:30, 1-7.
“Efektem jest zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych oraz pojawienie coraz dłuższych okresów bezbólowych. To wskazuje na korzystne efekty magnetostymulacji w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego.”
Bryl A., Paluszak J. Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 15-16.

Terapie polem magnetycznym i światłem LED

Jakie inne korzyści zdrowotne daje
terapia Viofor?

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED pobudzają procesy odżywiania i wzrostu komórek oraz poprawiają krążenie, dzięki czemu następują naturalne procesy regeneracji. Procesy na poziomie komórkowym przekładają się na miejscowy efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, sprzyjają regeneracji tkanek oraz poprawie przewodnictwa neuronalnego. Zabiegi polem magnetycznym Viofor wpływają również pozytywnie na czynność układu nerwowego.

Zdjęcie przedstawia wyroby medyczne do terapii impulsowym polem magnetyczne - magnetostymulacja, magnetoterapia - wykorzystywane w leczeniu i rehabilitacji

Technologia Medyczna
w Twoim domu

Viofor Family przeznaczony jest do realizacji terapii impulsowym polem magnetycznym w warunkach domowych i przenośnych. Dzięki zaprogramowanym trybom Therapy i Wellness oraz możliwości wyboru stanu zdrowia użytkownika, umożliwia bezpieczne i efektywne zabiegi dla każdego.  Opatentowana technologia Viofor została doceniona ponad 30 nagrodami i wyróżnieniami m.in. tytułem Polskiego Produktu Przyszłości w latach, 2000, 2002 i 2019, godłem Teraz Polska, Liderem Ochrony Zdrowia w kategorii innowacje, Złotym medalem na Światowym Salonie Wynalazczości „Concours Lepine”.

Więcej o Viofor Family

Najczęściej
zadawane pytania

Czytaj FAQ
Terapie Viofor stosowane są przed wszystkim w:
  • Schorzeniach narządu ruchu
  • Stanach po złamaniach, urazach i kontuzjach
  • Schorzeniach neurologicznych
  • Leczeniu długotrwałego bólu
  • Trudno gojących się ranach i oparzeniach
  • Powikłaniach i problemach stomatologicznych
  • Odnowie biologicznej i psychoprofilaktyce
Listę schorzeń i chorób, w których wykorzystywane są terapie Viofor możesz znaleźć w zakładce zastosowania. Jeżeli nie możesz znaleźć swojego zastosowania lub masz wątpliwość jakie terapie Viofor mogą Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!
Do wykonania zabiegu magnetostymulacji potrzebny jest sterownik Viofor generujący impulsowe pole magnetyczne (Classic, Delux, Family, Clinic) oraz aplikator do magnetostymulacji. Terapia opiera się na ekspozycji całego ciała. Okolica poddawana zabiegowi powinna znajdować się w obszarze działania pola magnetycznego tj. w środku cewki aplikatora pierścieniowego, na powierzchni maty lub pomiędzy dwoma aplikatorami płaskimi. Pole magnetyczne bez przeszkód przenika przez ubranie, opatrunek, a także gips.

Zabiegi magnetoledoterapii są to zabiegi miejscowe, wykonywane przy użyciu aplikatorów panelowych do dużych powierzchni ciała (np. plecy) lub aplikatorów do zabiegów na małe powierzchnie (np. w stomatologii).

Zabieg magnetoledoterapii polega na aplikacji światła i pola magnetycznego z jednego aplikatora w tym samym czasie - wygodne w użytkowaniu i nie wydłużają czasu terapii.

Zabiegi światłem LED wykonuje się na nieosłonięte części ciała. Aplikatory LED przeznaczone są do stosowania bliskiego kontaktowemu lub kontaktowego, jeżeli skóra nie jest zainfekowana i dobrze oczyszczona. Podczas zabiegu, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia aplikatora była równoległa do powierzchni naświetlanej.

Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.
Czytaj FAQ

Produkt został dodany do Twojego Koszyka

Obrazek produktu